دادگاهی در جمهوری آذربايجان، روز جمعه به محاکمه هفت عضو احزاب مخالف پايان داد و آنها را به زندان هائی بالغ بر پنج سال محکوم کرد.

محکومين ، از جمله، دو رهبر حزب مساوات، يک عضو حزب مردم آذربايجان، و يک عضو حزب دمکرات، به مشارکت در تظاهرات اعتراض آميزی که پس از انتخابات الهام علی اوف به رياست جمهوری، در اکتبر 2003، برپا شد، متهم بودند.

وکلای مدافع ، محاکمات را دغلکارانه ناميدند، و سازمان امنيت و همکاری در اروپا، نگرانی خود را از شديد بودن محکوميت ها ابراز داشت.

a