نماينده جمهوری اسلامی ايران در امور افغانستان می گويد ملت افغانستان نبايد به بيگانگان اجازه دهد ميهن آنان را اشغال کرده و غرور ملی آنها را پايمال کنند. به گزارش راديوی جمهوری اسلامی، حسين ابراهيمی روز پنجشنبه در کنفرانس روحانيون افغان که در شهر قم تشکيل يافته بود اين نظر را ابراز داشت.

به موجب اين گزارش، حسين ابراهيمی از روحانيون افغان خواست برای استقرار نظم و نيز برقراری تفاهم بيشتر، به سخن او از "امکانات گوناگون" استفاده کنند.

s