در انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال 2000 ميلادی آرای زنان 8 ميليون بيش از آرای مردان بود. اکثريت زنان در آن سال به نامزد حزب دمکرات رای دادند. در مبارزات انتخابات سال جاری هر دو کانديدای اصلی رياست جمهوری، سناتور کری و پرزيدنت بوش، سعی کرده اند رای زنان را بيشتر بدست آورند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.