زلمای خليل زاد، سفير آمريکا در افغانستان، در سفر کوتاهی به واشنگتن از جذب اعضای القاعده به جامعه افغانستان سخن می گويد. در همين حال پاکستان خواستار خروج تمامی مهاجران افغان از آن کشور شده است. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.