نمايندگان جمهوری اسلامی ايران و 3 کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا روز پنجشنبه 21 اکتبر در وين به مذاکره خواهند پرداخت تا اختلاف خود را پيرامون متوقف ساختن برنامه های اتمی ايران از ميان بردارند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.