.

بلر اين نظر را روز چهارشنبه در پارلمان و در پاسخ به انتقادهای قانونگزارانی ابراز داشت که درخواست آمريکا را يک ژست سياسی برای کمک به انتخاب دوباره پرزيدنت بوش، دانسته اند.

آقای بلر گفت در خواست انتقال برخی از سربازان به نواحی نزديکتر به بغداد، به انتخابات عراق در ماه ژانويه مربوط می شود.

مقامات بريتانيا می گويند بهبود امنيت در عراق در پيشاپيش برگزاری انتخابات، اساسی است.

a