محمد خاتمی رئيس جمهوری اسلامی ايران می گويد گفت و شنود تنها راه حل بن بست اتمی ايران با غرب است.

آقای خاتمی روز چهارشنبه در تهران به خبرنگاران گفت دولت او برای مطمئن ساختن جهان که ايران در جستجوی جنگ افزار اتمی نيست، آماده است با آژانس بين المللی انرژی اتمی کاملا همکاری کند.

a