مقامات پاکستان می گويند ستيزه جويان مظنون مسلمان در شبيخونی به يک کاروان نظامی در منطقه قبيله ای نيمه خود مختار وزيرستان جنوبی، سه سرباز را کشتند و چندين نفر ديگر را مجروح کردند.

مقامات می گويند اين حمله در نزديکی ناحيه ای روی داد که در آنجا هفته پيش کماندوهای پاکستانی ۵ ستيزه جو را که دو مهندس چينی را ربوده بودند کشتند. يک مهندس نجات داده شد، ديگری در جريان عمليات به هلاکت رسيد.

R