مرتضی عليزاده کشتی گير ايرانی در ۶۱ سالگی خودکشی کرد. ظاهرأ دليل خودکشی عليزاده فشار زندگی و مشکلات مادی بوده است.

مرتضی عليزاده که همدوره تختی پهلوان فقيد بود، در سالهای ۴۶-۵۱ قهرمان کشتی ايران در وزن ۱۲۰ کيلوگرم بود و در مسابقات قهرمانی جهانی آلمان در سال ۵۲ در همين وزن در مکان سوم جای گرفت.

آئين تشييع جنازه کشتی گير ايرانی روز دوشنبه در کرج برگزار شد.

روانش شاد باد