نخست وزير سابق مالزی پرزينت بوش را مسبّب تراژدی های جاری در جهان اسلام دانسته و از مسلمانان آمريکا خواسته است در انتخابات نوامبر به برکناری او رای بدهند.

ماهاتير محمد در نامه ای که روز دوشنبه در يک جايگاه اينترنتی اسلامی منتشر شده است، می نويسد: آقای بوش عامل وقايع ناگوار در عراق، افغانستان و در ميان فلسطينيان است.

ماهاتير محمد که در اکتبر گذشته پس از ٢٢ سال از نخست وزير مالزی استعفا داد، اظهار نظر می کند که ارتباط روشنی بين رنج های مسلمانان و سياست های دولت بوش وجود دارد.

R