در انفجار بمبی در نزديکی يک پايگاه نظامی در شمال غربی پاکستان سه نفر از جمله يک سرباز زخمی شدند.

به گفته مقامات پاکستان، بمب در داخل يک ريکشا – ارابّه ای که به وسيله انسان کشيده می شود - در نزديکی منطقه آشوبزده قبيله ای وزيرستان شمالی روی داد.

در اين منطقه نيروهای شبه نظامی پاکستان به دنبال ستيزه جويان مرتبط با القاعده می گردند و حملات راکتی و بمب اندازی در آنجا عادی است.

K