.

اين لايحه، خود مختاری بيشتری به مناطق واگذار می کند و قدرت نخست وزير را افزايش می دهد.

به گفته مقامات دولت، با اجرای لايحه، بهداشت، آموزش و امنيت از کنترل دولت مرکزی خارج خواهد شد.

اصلاحات پيشنهادی همچنين به نخست وزير اجازه می دهد وزيران را عزل و نصب کند. لايحه برای آنکه جنبه قانونی پيدا کند، بايد بار ديگر به تصويب هردو مجلس پارلمان برسد و سپس برای تصويب به همه پرسی گذاشته شود.

a