دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - انصراف مهندس مير حسين موسوی از نامزدی رياست جمهوری

2 – کوشش های مجلس هفتم برای تغيير شرايط سنی برای کانديد رياست جمهوری ايران