وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا می گويند نيازبه وقت بيشتری دارند تا تصميم بگيرند آيا بايد تحريم ۱۵ ساله صادرات اسلحه به چين را لغوکنند يا نه.

وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا درنشست روز دوشنبه خود درلوکزامبورگ، موضوع لغوارسال اسلحه به چين را مورد بررسی قراردادند. بن بوت Ben Bot وزيرامورخارجه هلند که کشوراودرحال حاضر رياست ادواری اتحاديه اروپا را برعهده دارد، درپايان نشست به خبرنگاران گفت نياز به زمان بيشتری برای اتخاذ تصميم است.

اتحاديه اروپا به دنبال اقدام نيروهای چين درسرکوبی فعالان دمکراسی درميدان تين آن من Tiananmen پکن درسال 1989 ، چين را مشمول تحريم ارسال اسلحه قراردادند.

ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه که موافق پايان دادن به تحريم است، روزشنبه درچين اظهارداشت انگيزه اصلی برقراری تحريم، خصومت نسبت به چين بود.

آمريکا به علت تهديد چين درقبال تايوان وکارنامه ضعيف چين درحقوق بشر، مخالف پايان دادن به تحريم است.

m