خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا گفتگويی انجام داده است با دکتر اکبر اعتماد کارشناس مسايل اتمی و رئيس سابق سازمان هسته ای ايران پيرامون مذاکرات روسيه وايران درباره تحويل سوخت هسته ای رآکتور بوشهر به روسيه. توجه شما را به اين گفتگو جلب می کنيم.