جنجال ناشی از روند کار رای گيری در انتخابات ديروز رياست جمهوری افغانستان، با تشکيل يک کميسيون مستقل، برای رسيدگی به شکايت کانديداهای ناراضی کم کم فروکش می کند. اما مذاکرات و چانه زنيهای سيآسی پشت درهای بسته ادامه دارد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.