نخستين انتخابات رياست جمهوری در افغانستان روز شنبه، پس از آنکه 15 کانديدای مخالف حامد کرزی ادعا کردند در رای گيری تقلب شده است و خواهان توقف آن شدند، دستخوش آشوب شد.

اما مسئولان انتخابات اين درخواست را رد کردند و گفتند علی رغم برخی مشکلات تکنيکی، شمار بسيار زيادی از افغان ها در حوزه های رای گيری حضور يافتند و پيشرفت کار خوب و منظم بوده است.

اختلاف پس از آن بروز کرد که مسئولان انتخابات در برخی حوزه ها به اشتباه روی انگشت شست مردم با مرکب معمولی که برای ورقه های رای درنظر گرفته شده بود، علامت زدند. مقامات گفتند اين مساله بی درنگ حل شد و بر اعتبار رای گيری تاثير نخواهد گذاَشت.

a