پال بيگلی، برادر کن بيگلی، گروگان انگليسی اسير در عراق می گويد منابع آگاه در کويت عقيده دارند برادر او توسط ربايندگانش به گروه ديگری تحويل داده شده است.

پال بيگلی در مصاحبه ای راديويی می گويد اين منابع به وی اطلاع داده اند که گروه جديد احتمالا به جای خواست های سياسی، باج خواهد خواست. او می گويد اکنون کسب آزادی برادرش آسانتر خواهد بود.

در اين ميان، دولت بريتانيا هشدار داده است گزارش های انتقال کن بيگلی که نخستين بار در يک روزنامه کويتی منتشر شد، هنوز تائيد نشده است.

R