به گفته کارشناسان برزيل به پايتخت کلاهبرداری اينترنتی و کانون فعاليت «هَکِر» ها تبديل شده است. به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.