پرويزمشرف رئيس جمهوری پاکستان می گويد حدود ١٠٠ تن ازاعضای شبکه القاعده درجريان عملياتی نظامی درنزديکی مرزافغانستان کشته شده اند.

آقای مشرف که با رسانه های پاکستان صحبت می کرد، نگفت که جنگجويان القاعده چه وقت کشته شدند. آقای مشرف افزود دولت پاکستان برای درهم کوبيدن تروريست های القاعده، کانال های نظامی وسياسی را درمناطق قبيله ای دورافتاده واقع درغرب پاکستان مورد استفاده قرارداده است.

ده ها هزارتن ازنيروهای پاکستان که درجستجوی جنگجويان شورشی وجنگجويان وابسته به القاعده هستند، هم اکنون به گشت ونگهبانی درمناطق قبيله ای غرب پاکستان اشتغال دارند. پاکستان هفته گذشته امجد فاروقی، ستيزه جوئی را که به شدت تحت تعقيب قرارداشت، درجريان حمله ای کشت.

a