مقامات پاکستان می گويند در انفجار نيرومندی در يک مسجد متعلق به شيعيان در شهر سيالکوت در روز جمعه ، حد اقل ٢٥ تن جان باختند و بيش از ٥٠ نفر مجروح شدند.

پليس می گويد انفجار که ظاهرا انتحاری بود در حالی روی داد که صدها نفر برای اقامه نماز جمعه در مسجد جمع شده بودند.

پس از انفجار در حالی که صدها شيعه تظاهرات اعتراض آميزی برپا کرده بودند صدها سرباز برای برقراری نظم فرتساده شدند.

برخی از معترضين به سوی پليس سنگ پرتاب کردند و به خود روها آسيب رساندند، ديگران در محل انفجار جمع شدند و عليه دولت شعار دادند.

پليس می گويد نيروهای امنيتی دومين بمب را در خارج از مسجد يافتند و خنثی کردند.

کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد انفجار روز جمعه را محکوم کرده است.

RM