در روسيه مقامات امنيتی 11 عضو يک گروه اسلامی افراطی غير قانونی را در شهر نيژنی – نووگرود، در شرق مسکو دستگير کرده اند.

به گفته مقامات، ستيزه جويان مظنون به حزب التحرير تعلق دارند. ديوانعالی روسيه در سال 2003 آنرا يک سازمان تروريستی ناميد و غير قانونی ساخت.

ماموران امنيتی دو نارنجک، نوارهای صوتی و تصويری و نيز مطالب چاپ شده و دستی ضبط کردند.

مقامات می گويند حزب التحرير می خواهد دولت های غير اسلامی را سرنگون سازد و حکومت خود را در مناطقی از روسيه که اکثريت ساکنان آنها مسلمان هستند، برقرار سازد. حزب التحرير در ازبکستان و قرقيزستان نيز ممنوع و غير قانونی است.

a