سفر يک هيئت ۳۰ نفره اقتصادی آلمان به ايران در شرايطی صورت گرفته است که اتحاديه اروپا و از جمله آلمان در مورد ادامه برنامه غنی سازی اورانيم به جمهوری اسلامی ايران هشدار داده است. نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.