جمهوری اسلامی ايران بار ديگر مدعی شده است در جستجوی دست يافتن به جنگ افزار اتمی نيست و می گويد بازرسان بين المللی هيچ مدرکی که اتهامات آمريکا را ثابت کند پيدا نکرده اند.

کمال خرازی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه شنبه به شبکه تلويزيونی سی ان ان گفت بازرسان ۸۰۰ بار از مراکز مظنون اتمی در ايران ديدن کرده اند، اما هيچ نشانه ای از کوشش برای توليد جنگ افزار اتمی نيافته اند.

آقای خرازی همچنين از اقدام جمهوری اسلامی ايران به توليد موشک های دور برد دفاع کرد و گفت آنها فقط برای مقاصد دفاعی طرح شده اند.

s