مقامات روسيه می گويند در جنوب چچن دو مرد هنگام منفجر شدن بمبی که سرگرم کار گذاشتن آن بودند کشته شدند. به گفته آنها اين حادثه روز دوشنبه روی داد. مقامات می گويند دو مرد به يک گروه تروريستی محلی ارتباط داشتند.

خبرگزاری ايتار تاس می گويد يکی از آنها در کشتن يک زن و در حملات ديگر دست داشت.