گرهارد شرودر صدراعظم آلمان روزدوشنبه برغم شکست دربرابرجناح های راست وچپ افراطی احزاب آلمان در دوايالت، نسبت به پيروزی ابرازخوشبينی کرد.

حزب حاکم سوسيال دمکرات آقای شرودر با وجود جلوافتادن دمکرات سوسياليست ها که جانشين کمونيست های آلمان شرقی پيشين هستند، روز يکشنبه قدرت را همچنان درايالت براندنبرگ دردست داشت. درايالت ساکسونی، سوسيال دمکرات ها تنها اندکی ازحزب دمکراتيک ملی که بسياری ازآلمان ها آن را حزب نئونازی می دانند، جلوتربودند.

صدراعظم آلمان گفت نتايج انتخابات حاوی نشانه های اميدوارکننده ای است که باعث شده است اوهمچنان با جديت به کارخود ادامه دهد.

آقای شرودرگفت جلوافتادن جناح راست افراطی، بايد هردمکراتی را نگران کند. با اين حال برخی ازناظران سياسی می گويند احزاب راست افراطی هرگزنمی توانند از آرای گسترده ای برخوردار شوند.

درهمين حال روزدوشنبه تظاهرات بيشتری عليه طرح اصلاحات اقتصادی آقای شرودر درشهرهای آلمان برگذارشد.

m