انفجارها، خشونت ها و آدم ربايی ها در عراق هر روز فزونی می گيرد. نگرانی و دلهره در سرتاسر عراق گسترده شده است. مطبوعات آلمان همه روزه درباره اتفاقات عراق گزارشاتی منتشر می کنند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.