نودوپنجمين برنامه نهاد رياست جمهوری و روسای جمهوری ايالات متحده آمريکا به مبارزات انتخاباتی 1976 و پيروزی جيمز ارل کارتر (معروف به جيمی کارتر) می پردازد.

نودوششمين برنامه نهاد رياست جمهوری و روسای جمهوری ايالات متحده آمريکا به مهمترين دستآوردهای دوران رياست جمهوری پرزيدنت جيمی کارتر می پردازد.

نودوهفتمين برنامه نهاد رياست جمهوری و روسای جمهوری ايالات متحده آمريکا به بررسی افکار پرزيدنت جيمی کارتر می پردازد.