در يادبود قتل عام سياسی تابستان 1367 و کشته شدگان رستوران ميکونوس در روز شنبه 18 سپتامبر 2004، گروهی از ايرانيان و آلمانيهای مقيم برلين به دعوت کانون پناهندگان سيآسی ايرانی و کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران در محل «کارگاه فرهنگ ها» گردهم آمدند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.