خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گفتگويی انجام داده است با آقايان مهندس حسين کريم زاده، پژوهشگر و مدير يک گروه هنری از «متل قو» و امير حسين موحدی، فعال سياسی از مشکين شهر، که پيرامون مسايل امروز ايران، دستگيری های خودسرانه، زندانيان سياسی و وضعيت کشورهای همسايه ايران به بيان نظرات خود می پردازند. به مشروح اين گفتگو توجه فرمائيد.