اوپک يکبار ديگر با افزايش توليد نفت بميزان يک ميليون بشکه در روز موافقت کرد اما اکثر اعضاء معتقدند که دليل بالا رفتن قيمت نفت دلائل ديگری بجز مقدار توليد و صادرات دارد. نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.