در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، انتشار عکس های ماهواره ای از مرکز نظامی پارچين در نزديکی تهران و همچنين آمادگی آقای هاشمی رفسنجانی برای نامزدی رياست جمهوری ايران را مورد بررسی قرار می دهد