خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، بهروز عباسی، با آقايان دکتر عبدالکريم لاهيجی از پاريس و آقای محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری از تهران، پيرامون موضوع وضعيت زندانيان سياسی در ايران و بازداشت های اخير توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی گفتگويی انجام داد که در طی آن شنوندگان راديو نيز در آن سوالات خود را بطور مستقيم مطرح کردند.