برنامه گفت و گوی شنبه شب اين بار ـ ۱۱ اُم ماه سپتامبر از ساعت ۲ و ۱۵ دقيقه تا ۳ بعدازظهر به وقت واشنگتن صحبت مستقيم و زنده رامش از صدای آمريکا بود با دکتر اکبر مَهدی، جامعه شناس ايرانی در ايالت اوُهايوی آمريکا، و نازی بگلری، خبرنگار بخش فارسی در شهر نيويورک. موضوع گفت و گو اثرات حملات ۱۱ اُم سپتامبر بر روحيه آمريکائيان و جهانيان و انواع تروُريسم و ريشه های آن بود.