در تهران حدود ٢٠٠ نفر در برابر سفارت فرانسه جمع شدند و به ممنوعيت استفاده از روسری در مدارس دولتی فرانسه اعتراض کردند.

اعضای بسيج با سر دادن شعار و تکان دادن پلاکاردهائی قانون جديدی را که در فرانسه به اجرا گذاشته شده است، به عنوان تجاوزی به آزادی تقبيح کردند و خواهان لغو آن شدند.

R