دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - تاثير دستگيری عزت ابراهيم، مقام بلند پايه رژيم صدام حسين در اوضاع عراق

2 – موضوع ملاقات خانم شيرين عبادی در زندان با اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی سياسی و نويسنده « مانيفست جمهوری خواهی» که مورد توجه عموم قرر گرفته است.