پرزيدنت بوش می گويد به گروگان گرفته شدن دانش آموزان و معلمان در مدرسه ای در جنوب روسيه، يادآور دردناک و دهشتبار ديگری از تاکتيک های تروريسم است.

آقای بوش اين نظر را روز جمعه در جريان يک نطق انتخاباتی در ايالت ويسکانسين ابراز داشت.

پيش از او سخنگوی کاخ سفيد حمله به مدرسه و محاصره آنرا يک عمل تروريستی وحشيانه و نفرت انگيز ناميد، آنرا محکوم کرد و گفت تروريستها مسئول کشته شدن مردم هستند.

اتحاديه اروپا از اين که بحران به گونه ای مسالمت آميز حل نشد ابراز تاسف کرد، اما گفت مشکلی را که در برابر دولت روسيه قرار دارد درک می کند.

در جلسه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در هلند، يوشکا فيشر وزير امور خارجه آلمان گفت هيچ توجيهی برای به گروگان گرفتن دانش آموزان وجود ندارد.

در واتيکان يک سخنگوگفت پاپ جان پال دوم با اندوه فراوان از خبر مرگ و مجروح شدن دانش آموزان و افراد ديگر در مدرسه ای در جنوب روسيه آگاه شد.

RM