رئيس جمهوری لبنان که دوره زمامداری او از طريق اصلاحيه بحث انگيزی در قانون اساسی تمديد شده است، می گويد بحث جاری مبانی دمکراسی در کشور را تقويت کرده است. پارلمان لبنان روز جمعه با ناديده گرفتن انتقادهای بين المللی با ۹۶ رای موافق در برابر ۲۹ رای مخالف با تصويب اصلاحيه ای مدت رياست جمهوری اميل لحود را سه سال ديگر تمديد کرد.

او روز شنبه در بيانيه ای گفت برنده يا بازنده ای در کار نيست، زيرا اختلاف نظر هسته اصلی اصول دمکراتيک است. آمريکا از رای پارلمان لبنان به شدت انتقاد کرده و سوريه را متهم ساخته است که برای حفظ رئيس جمهور طرفدار دمشق لبنانی ها را زير فشار گذاشت.

روزنامه های لبنان نيز از رای پارلمان ابراز تاسف کردند، يک روزنامه نوشت همانگونه که عيسی مسيح در جمعه نيک به صليب کشيده شد، دمکراسی و شرف لبنان ديروز مصلوب شد.

K