کنوانسيون ملی جمهوری خواهان ديشب با تأييد نامزدی رسمی پرزيدنت بوش برای احراز مقام رياست جمهوری برای چهار سال ديگر به کار خود پايان داد اما اين تازه آغاز بحث و جدل ها و مناظرات سياسی ظرف دو ماه آينده خواهد بود.

امير طاهری، نويسنده و مفسر ايرانی مقيم اروپا که انتخابات آمريکا را دنبال می کند، در گفتگويی با نازی بگلری انتخابات امسال آمريکا را مورد بررسی قرار می دهد.