کنوانسيون ملی حزب جمهوريخواه آمريکا آقای بوش را برای چهار سال ديگر کانديد نمايندگی برای رياست جمهوری آمريکا کرد. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای امريکا از محل کنوانسيون در مجتمع ورزشط مديسون اسکوئر گاردن Madison Square Garden از تجولات سه شنبه شب در کنوانسيون گزارش می کند.