خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، بهروز عباسی، در مورد سرکوب مطبوعات و وضعيت زندانيان سياسی در ايران با آقايان محمد علی دادخواه وکيل دادگستری و همچنين ايرج جمشيدی، روزنامه نگار و زندانی سياسی سابق گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.