مذاکرات سران سه کشور آلمان، فرانسه و روسيه درباره مسايل عمده جهانی روز سه شنبه پايان يافت. از جمله مسايل مهم در اين مذاکرات دستيابی ايران به فنون و جنگ افزارهای هسته ای بود. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.