در پی دستگيری چند نفر در ايران به اتهام درز اطلاعات هسته ای جمهوری اسلامی ايران به کشورهای ديگر، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گفتگويی انجام داد با آقای مهندس کيانوش نجيب، فعال سياسی در بلژيک و عضو جامعه متخصصين ايرانی در تبعيد که در اينجا می شنويد.