دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - اهداف سفرهای مقامات دولت عراق به تهران

2 – گفته های آقای خاتمی رئيس جمهوری ايران در مصاحبه مطبوعاتی روز شنبه