برنامه گفت و گوی شنبه شب اين بار ـ ۲۸ اُم ماه اوت از ساعت ۲ و ۱۵ دقيقه تا ۳ بعدازظهر به وقت واشنگتن ـ صحبت مستقيم و زنده رامش از صدای آمريکا بود با خانم ليلا قُبادی در کانادا، فيلم ساز و فعّال حقوق انسانی و نويسنده پيشين در روزنامه همشهری تهران

خانم قُبادی از جوّ روزنامه نگاری ايران ِ تحت رژيم اسلامی صحبت ميکند و به مقايسه دوره های پيش و بعد از دوّم خرداد ،انتخاب خاتمی به رياست جمهوری ميپردازد