سربازان آمريکائی وافغان می گويند به دنبال زد وخوردی درولايت زابل درجنوب افغانستان ٢٢ نفرمظنون به هواداری ازطالبان را دستگيرکردند.

يک سخنگوی نظامی آمريکا در زابل بازداشت اين عده را تاييد کرد اما جزئيات بيشتری ارائه نداد.

درتحولی ديگر مقامات دولت افغانستان تاييد کرده اند که امان الله خان، يک فرمانده ياغی شبه نظامی ازولايت هرات درغرب کشوربه کابل منتقل شده است.

نيروهای امان الله پيشتردرماه جاری با نيروهای وفاداربه اسماعيل خان والی تاجيک منطقه به زد وخورد پرداختند.

دست کم ٢١ نفردراين زد وخورد کشته شدند.

سخنگوی حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان اظهارداشت امان الله موافقت کرد که به کابل منتقل شود اما توضيح نداد که آيا وی بازداشت خواهد شد يا نه.

RM