در اين برنامه، آقای احمد تقوايی، پژوهشگر مقيم حومه واشنگتن، دعوت شده است تا پيرامون آينده نگری و چه بايد کرد، بخصوص درباره آينده حقوق زن ايرانی به سوالات شنوندگان پاسخ گويد. مجری اين برنامه دکتر ابراهيم بی پروا است. به مشروح اين گفتگو توجه فرمائيد.