با توجه به حساسيت و اهميت بين المللی ماجرای قتل خانم زهرا (زيبا) کاظمی، روزنامه نگار و عکاس کانادايی ايرانی تبار، خانم شيرين عبادی وکيل خانواده خانم کاظمی در گفتگويی با بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا رای صادر شده از سوی قاضی دادگاه و عدم شناسايی قاتل را مورد بررسی قرار می دهد. به اين گفتگو توجه فرمائيد.