عراق دارای ترکيب جمعيتی گوناگونی است از کردان، شيعيان، سنيان، ترکمانان و اقليت های مذهبی و قومی ديگر. کردها خواهان برخورداری يک حکومت خودمختاری و دمکراتيک هستند. اين گوناگونی ترکيب در چگونگی ترکيب حکومت آينده تاثير بسزايی خواهد داشت. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.