وزير رسانه های سريلانکا روز پنجشنبه در پی جلسه کابينه در کلمبو به خبرنگاران گفت جنگ يک راه حل نيست، اما هشدار داد که شورشيان با شدت بخشيدن به حمله در پايتخت و نقاط ديگر، شکيبائی دولت را امتحان می کنند.

از ماه مارس، زمانی که يک رهبر شورشی از گروه اصلی جدا شد، ده ها نفر در شرق سريلانکا کشته شده اند.

اعضای سازمان ببرهای تاميل شورش داخلی را درهم شکستند اما رهبر ياغی گريخت.

s